SERVICE

รถเช่าระยะยาว
บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน กลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการยานพาหนะควบคู่ไปกับบริการเสริมครบวงจร เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี เป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการบริหารและจัดการยานพาหนะ โดยลูกค้าสามารถเลือกรุ่นของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ตามความต้องการ

 

รถเช่าระยะสั้น
บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น เช่น สัญญาเช่ารถรายวัน เช่ารถรายสัปดาห์ และเช่ารถรายเดือน ให้บริการแก่ลูกค้าอื่นๆ ทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรถยนต์ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ตามขนาดของเครื่องยนต์ 

ประเภท

  รถขนาดเล็ก  

  รถขนาดกลาง  

  รถขนาดใหญ่  

  รถกระบะ  

  รถSUV  

บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ
บริษัทมีบริการซ่อมบำรุง และตรวจเช็คสภาพรถตลอดอายุการใช้งานตามสัญญาเช่า โดยจะมีความปลอดภัยในการขับขี่มากที่สุด โดยบริษัทมีนโนบายที่จะตรวจเช็คสภาพรถก่อนการส่งมอบลูกค้าและหลังการซ่อมตัวถังทุกครั้ง และบริษัทยังมีนโยบายในการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ
บริการศูนย์ประสานงาน ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัทมีทีมงานคอยให้คำปรึกษา ประสานงาน และให้คำแนะนำ พร้อมทีมช่างฉุกเฉินซึ่งพร้อมออกให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวัน
Powered by MakeWebEasy.com